За нас

За нас

Мисия и визия

За нас е изключително важно да отговорим в максимална степен на нуждите на клиентите си. Основната ни цел е да предлагаме най-добрите индивидуални решения конкретно за Вашия бизнес и неговата организация.

Чрез опита ни в разработката на софтуер за телекомуникации и управленския ни опит, натрупан при провеждането на множество проекти, ние гарантираме реализацията на уникални услуги в областта на контактните центрове. Стремежът ни е чрез персонализирането на всяко решение да предоставим най-високата добавена стойност ръководейки се изцяло от специфичните изисквания на всеки клиент.

Кои сме ние?

"Прайс Интернешънъл" ЕООД е бързо развиваща се българска компания с повече от 15 години опит, специализирана в разработката на софтуерни решения, конфигурация и поддръжка на оборудване на всички световни производители в сферата на телекомуникациите.

През годините фирмата разработва и продава множество технологии за различните области на телекомуникационните услуги. Контактен център CALLFLOW е нова сфера на дейност за компанията и е резултат от натрупания опит и знания, съчетани с приложението на уникални технологии, разработени в самата компания.

Това прави CALLFLOW не просто контактен център, а център с пълната гама от канали за връзка с Вашите Клиенти (Входящи и изходящи кампании, Live Web Chat, SMS, e-mail, Click2Talk, e-mail комуникация и обработка на документи, телефон на потребителя), който няма аналог по предлагани услуги в България.


Европейски съюз - Европейски фонд за регионално развитие
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ с наименование Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

От 14.07.2020 г. ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД започна изпълнението на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-3164-C01 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проектът ще се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Планираната продължителност е 3 месеца, а стойността на целия проект е в размер 10 000.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 100% от допустимите разходи по проекта.

Общата цел на проекта е свързана с осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места в ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД.


Европейски съюз - Европейски фонд за регионално развитие
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

Стартира изпълнението на проект "НАПРЕД И НАГОРЕ"

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.040 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД

От 21.02.2020 г. ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД започна изпълнението на проект „НАПРЕД И НАГОРЕ” по Договор за безвъзмездна финансова помощ No BG16RFOP002- 2.040-0494-C01 по процедура BG16RFOP002-2.024 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”.

Проектът ще се осъществи в гр. Враца с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Планираната продължителност е 12 месеца, а стойността на целия проект е в размер 988 700.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 692 092.00 лв., 70% от допустимите разходи по проекта.

Общата цел на проекта "НАПРЕД И НАГОРЕ" е подобряване на капацитета за предоставяне на B2B телекомуникационни решения, повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на предприятието ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД чрез инвестиции в ново оборудване, като изпълнението на проекта ще доведе и до постигане целта на процедурата. Специфичните цели при изпълнението на проекта кореспондират напълно със заложената дейност: да се внедри съвременно оборудване - комуникационна платформа с вградени модулни компоненти за чатбот комуникация, което ще повиши капацитета и ще разшири и подобри характеристики на съществуващите услуги в портфолиото на компанията., както и да се оптимизират основните влагани ресурси - човекочасове и време чрез внедряването на новото технологично решение.

Всички доставки по проекта ще бъдат извършени съгласно принципа за добро стопанско управление, действащата нормативна рамка и изискванията на процедурата BG16RFOP002-2.024 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.


www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.040-0494-C01 „НАПРЕД И НАГОРЕ ”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Европейски съюз - Европейски фонд за регионално развитие
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

Стартира изпълнението на проект "Стъпка напред"

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001: „Подобряване на производствения капацитет в МСП” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД

От 29.03.2016 г. „ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД започна изпълнението на проект „СТЪПКА НАПРЕД” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001- 1172-С01 по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, Инвестиционен приоритет 2.2: Капацитет за растеж на МСП. Проектът ще се осъществи в гр. Враца, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Планираната продължителност е 8 месеца, а стойността на целия проект е в размер 760.000,00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 532.000,00 лв., 70% от допустимите разходи по проекта.

Общата цел на проект „СТЪПКА НАПРЕД” е повишаване на капацитета и подобряване на продуктите и услугите, както и засилване на експортния потенциал на предприятието ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД, чрез инвестиции в ново специализирано оборудване и софтуер за изграждане на високотехнологична платформа за предоставяне на облачни корпоративни телефонни централи. Специфичните цели на проекта са свързани с внедряване на съвременно оборудване и специализиран софтуер, които ще подобрят услугите на предприятието най-вече в технически аспект чрез предоставяне на нова функционалност за клиентите от телекомуникационния бранш, както и да се подобри ресурсната ефективност и ефикасност като се оптимизират основните влагани ресурси – човекочасове и време и финансови ресурси.

Проектът ще се реализира чрез закупуването и внедряване в производството на шест вида специализирано оборудване и софтуер, които са в съответствие с най-новите технологични тенденции.

Реализацията на проекта ще спомогне да се постигне повишаване на капацитета и подобряване на съществуващите информационни услуги, свързани с предоставяне на цялостни и интегрирани облачни решения за телеком операторите в страната и чужбина, като ще добави нови характеристики чрез изграждането на високотехнологична платформа за предоставяне на облачни корпоративни телефонни централи.


www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.001-1172-С01 „СТЪПКА НАПРЕД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Процедура за избор на доставчици по проект "СТЪПКА НАПРЕД"

Във връзка с проект „СТЪПКА НАПРЕД”, изпълняван по ДБФП №: BG16RFOP002-2.001-1172-C01/29.03.2016 г., по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП" на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, бенефициентът„ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на специализирано оборудване и софтуер” с две обособени позиции.

Дата на публикуване на настоящата покана: 10.06.2016 г.

Срок за подаване на оферти: 20.06.2016 г., 10.00 ч.

Документация